Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της – κίνδυνος στρεβλώσεων των βιώσιμων επενδύσεων στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000653/2021προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Frédérique Ries (Renew), Izabela-Helena Kloc (ECR), Stelios Kympouropoulos (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Franc Bogovič (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Traian Băsescu (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Georgios Kyrtsos (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Bogdan Rzońca (ECR), Theodoros Zagorakis (PPE), Vasile Blaga (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Eugen Tomac (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Siegfried Mureşan (PPE)

Θέμα:          Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της – κίνδυνος στρεβλώσεων των βιώσιμων επενδύσεων στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου στην ΕΕ

Η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν βάσει του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ.

Παρόλο που η παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου είναι επιλέξιμη, οι παραγωγοί δεν είναι σε θέση να τηρήσουν τα όρια ηλεκτρικής ενέργειας για τις έμμεσες εκπομπές, δεδομένου ότι τα προτεινόμενα όρια του 100 gCO2/kWh (παράρτημα I)[1] και 270 gCO 2/kWh (παράρτημα II)[2] για την περιεκτικότητα σε άνθρακα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εξαρτώνται αυστηρά από τη γεωγραφική θέση. Στην ΕΕ των 27, μόνο ένας ελάχιστος αριθμό μεταλλουργείων από τα 11 που εξακολουθούν να λειτουργούν, με ετήσια δυναμικότητα περίπου 2 εκατ. τόνων, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα κριτήρια.

Το όριο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής βάσει της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (DNSH) στο πλαίσιο του στόχου προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (παράρτημα II) θα έχει εκ των πραγμάτων ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι τα περισσότερα μεταλλουργεία της ΕΕ βλάπτουν σημαντικά το περιβάλλον.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι δεν θα θεωρηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της πρωτογενούς παραγωγής αλουμινίου στην ΕΕ «βλάπτει σημαντικά το περιβάλλον», παρά το γεγονός ότι το αποτύπωμα άνθρακα είναι κατά 50 % χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και τρεις φορές χαμηλότερο από εκείνο της Κίνας;

Για ποιον λόγο η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη – βάσει της οποίας τα μέτρα μετριασμού που αποσκοπούν στην επίτευξη των καθορισμένων κατώτατων ορίων δεν είναι πλέον επιλέξιμα – αγνοεί τις αρχικές συστάσεις της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής;[3]

[1]     https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-da-2020-annex-1_en.pdf

[2]     https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-da-2020-annex-2_en.pdf

[3]     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf

Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Timmermans εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(16.4.2021)

Οι εργασίες σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την ταξινόμηση δραστηριοτήτων σε σχέση με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, η οποία πρόκειται να εγκριθεί στο πλαίσιο του κανονισμού για την ταξινόμηση[1], βασίζονται στις συστάσεις της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (TEG). Η επικείμενη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα καθορίσει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για την «ουσιαστική συμβολή» και την «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής για τις σχετικές οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αλουμινίου. Για τον καθορισμό των εν λόγω κριτηρίων, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι έμμεσες εκπομπές CO2 από την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη κατά την οριστικοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης τις παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν.

Σκοπός της ταξινόμησης αυτής είναι να καθοριστεί ένα σαφές πρότυπο για τις πράσινες οικονομικές δραστηριότητες. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό των σημαντικότερων συνεισφορών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για τη θερμοκρασία. Στο πλαίσιο του κανονισμού για την ταξινόμηση, θεωρείται ότι οι δραστηριότητες βλάπτουν σημαντικά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όταν οδηγούν σε σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο κανονισμός για την ταξινόμηση δεν βασίζεται σε συγκρίσεις επιδόσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 ( (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).

 

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *