Ποσοστό κεφαλαίων που προορίζονται για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004579/2021/rev.1 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Alexis Georgoulis (The Left), Giorgos Georgiou (The Left), Loucas Fourlas (PPE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Laurence Farreng (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ibán García Del Blanco (S&D)

Θέμα:  Ποσοστό κεφαλαίων που προορίζονται για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης

Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας έχουν πληγεί πιο άμεσα και σφοδρότερα[1] από οποιονδήποτε άλλο τομέα από τα μέτρα και τους περιορισμούς που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και οι τεράστιες μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας και οι συνεπαγόμενες απώλειες θα γίνουν αισθητές τα επόμενα χρόνια[2]. Στο πλαίσιο αυτό, τον Σεπτέμβριο του 2020, η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ προτάσεων για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την αναζωογόνηση αυτών των κλάδων. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε η διάθεση στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας τουλάχιστον του 2 % των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) τα οποία δικαιούνται τα κράτη μέλη για τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας[3]. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν επίσης αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την προώθηση αυτής της λύσης, όπως η υπογραφή επιστολών προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη εικόνα της συνολικής κατανομής των κονδυλίων που έχει υλοποιηθεί.

  1. Προτίθεται η Επιτροπή να δημοσιοποιήσει σύντομα το ποσοστό των κονδυλίων που έχουν διατεθεί ειδικά για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κάθε κράτους μέλους και, μέσω του ΜΑΑ, από την ΕΕ συνολικά στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας;
  2. Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει εάν ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν το 2 % του προϋπολογισμού τους για τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας και, εάν ναι, με ποιους τρόπους;

[1]https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf

[2]https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652250/IPOL_STU(2021)652250_EN.pdf

[3]     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0239_EL.pdf

Απάντηση του κ. Gentiloni εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(11.2.2022)

Ως ένας από τους έξι πυλώνες του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα κονδύλια του ΜΑΑ για τη στήριξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, μεταξύ άλλων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, οι οποίοι έχουν πληγεί δραματικά από την κρίση[1]. Η τελική απόφαση σχετικά με το ποιες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις θα συμπεριληφθούν στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα κράτη μέλη ακολούθησαν τις παροτρύνσεις της Επιτροπής, η οποία τα κάλεσε να συμπεριλάβουν στα ΣΑΑ τους μέτρα για την άμεση και έμμεση στήριξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας. Προτάθηκαν διάφορα μέτρα, όπως:

– Στήριξη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

– Εκσυγχρονισμός των συστημάτων εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και χρηματοδότησης στον κλάδο του πολιτισμού και των τεχνών·

– Ψηφιοποίηση του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργίας (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων)·

– Άρση των φυσικών και γνωσιακών φραγμών στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό·

– Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και μνημείων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού ΜΑΑ[2] και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2106[3], η Επιτροπή κατάρτισε τον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα[4] ως εργαλείο για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο των μέτρων που λαμβάνουν στήριξη από τον ΜΑΑ, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής τους. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων και στόχων στο πλαίσιο των αιτημάτων καταβολής. Ο πίνακας αποτελεσμάτων εμφανίζει επίσης στοιχεία σχετικά με τα μερίδια των δαπανών ανά πυλώνα και τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του πολιτιστικού τομέα. Στο πλαίσιο του πυλώνα «Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», το 4,54 % των εκτιμώμενων δαπανών προορίζεται για τον πολιτιστικό τομέα[5].

[1] Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι χώροι μουσικών εκδηλώσεων αναφέρουν μείωση προσέλευσης του κοινού κατά 76 % (πηγή: Live DMA Network), ενώ τα μουσεία απώλεσαν έως και το 75-80 %[1] των εσόδων τους (πηγή: Ετήσια έκθεση 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά [SWD(2021) 351 final], Βρυξέλλες).

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241

[3] Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2106 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τον καθορισμό των κοινών δεικτών και των λεπτομερών στοιχείων του πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

[4] https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en

[5] Δεδομένου ότι τα μέτρα συνεισφέρουν σε δύο πυλώνες πολιτικής, η συνολική συνεισφορά σε όλους τους πυλώνες ανέρχεται στο 200 % των κονδυλίων του ΜΑΑ που διατίθενται στα κράτη μέλη.

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *