Ο πολιτισμός στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000591/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Niklas Nienaß (Verts/ALE), Irena Joveva (Renew), Andrey Slabakov (ECR), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Massimiliano Smeriglio (S&D), Tomasz Frankowski (PPE), Karolin Braunsberger-Reinhold (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D), Monica Semedo (Renew), Αλέξης Γεωργούλης (The Left), Hannes Heide (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Romeo Franz (Verts/ALE), Λουκάς Φουρλάς (PPE), Laurence Farreng (Renew), Marcos Ros Sempere (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Θέμα:          Ο πολιτισμός στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Κατά τα φαινόμενα, μόνο 14 κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει τον πολιτισμό στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Επιπλέον, ο στόχος να διατεθεί στον πολιτισμό τουλάχιστον το 2 % του προϋπολογισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ο οποίος ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης, και ο οποίος υποστηρίχθηκε από τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί μόνο κατά μέσο όρο σε επίπεδο ΕΕ.

  1. Ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να σταματήσει η ανομοιογένεια των δημόσιων επενδύσεων στον πολιτισμό η οποία οδηγεί σε ανάκαμψη διαφορετικών ταχυτήτων στην Ένωση, προκαλώντας αυξημένες ανισότητες εντός του πολιτιστικού οικοσυστήματος της ΕΕ και απειλώντας την πολιτιστική πολυμορφία της;
  2. Προτίθεται η Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με το 2 % του προϋπολογισμού που φαίνεται να διατέθηκε στον πολιτισμό, προσδιορίζοντας ιδίως ποιες επενδύσεις ευνοούν άμεσα τη δημιουργία πολιτιστικών έργων σε αντίθεση με τις έμμεσες επενδύσεις, όπως τις επενδύσεις στον τουρισμό ή στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολιτιστικών κτιρίων;

Απάντηση του κ. Gentiloni εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(8.4.2022)

Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 2915/2021, 1336/2021 και 4579/2021. Ενώ ο κανονισμός για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας[1] (ΜΑΑ) δεν περιλαμβάνει στόχο κατανομής 2 % για τον πολιτισμό, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα κονδύλια του ΜΑΑ για τη στήριξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Ενώ η τελική απόφαση σχετικά με το ποιες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις θα συμπεριληφθούν στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) εναπόκειται στα κράτη μέλη, στις περισσότερες περιπτώσεις τα κράτη μέλη ακολούθησαν τις παροτρύνσεις της Επιτροπής να συμπεριλάβουν μέτρα για την άμεση και έμμεση στήριξη του πολιτισμού και των δημιουργικών τομέων στα οικεία ΣΑΑ. Οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΤΚΠΔ) θα επωφεληθούν άμεσα σε μεγάλο βαθμό από τον ΜΑΑ, με στοχευμένα μέτρα που περιλαμβάνονται σε 16 εθνικά ΣΑΑ από τα 22 που έχουν ήδη εγκριθεί. Θα επωφεληθούν επίσης από οριζόντια μέτρα που θα είναι ανοικτά σε επαγγελματίες και εταιρείες των ΤΚΠΔ και τα οποία θα αυξήσουν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους (π.χ. στήριξη για την ψηφιοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ή κατάρτιση των εργαζομένων σε ψηφιακές δεξιότητες). Τα οριζόντια μέτρα για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης θα συμβάλουν στην επίτευξη του εκσυγχρονισμού και της μελλοντικής ανθεκτικότητας των ΤΚΠΔ.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορες χρηματοδοτικές ροές υπέρ των εν λόγω τομέων, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο 2021-2027, όπως το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα REACT-EU. Πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ για τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας διατίθενται μέσω του εργαλείου CulturEU[2].

Ο ΜΑΑ είναι ένα μέσο που βασίζεται στις επιδόσεις, για το οποίο η εκταμίευση των κονδυλίων εξαρτάται από την επίτευξη των συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων και όχι από το πραγματικό κόστος των συγκεκριμένων μέτρων. Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα παρέχει συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που ορίζουν τα κράτη μέλη ανά πυλώνα και τομέα πολιτικής.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

[2] https://culture.ec.europa.eu/funding/cultureu-funding-guide

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *