Άμεση ανάγκη κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής για το Μεταναστευτικό

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002325/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Άμεση ανάγκη κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής για το Μεταναστευτικό

Παρακολουθούμε το Μεταναστευτικό να έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στις χώρες πρώτης γραμμής. Οι χώρες αυτές, όπως η Κύπρος που αναλογικά με τον πληθυσμό της δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό αιτητών ασύλου, έχουν ήδη δοκιμασθεί και έχουν ξεπεράσει τις αντοχές τους.

Δεν υπάρχει κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για το τεράστιο αυτό ζήτημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην κοινωνία. Γι’ αυτό απαιτείται κοινή προσέγγιση και συγκεκριμένες πολιτικές.

Η κατάσταση που επικρατεί είναι ακριβώς αποτέλεσμα της απουσίας κοινής πολιτικής. Χρειάζεται, όσο ποτέ άλλοτε, να υπάρξουν νέες πολιτικές για ένα κοινό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Μόνο έτσι θα δοθεί τέλος στο αδιέξοδο που έχουν βρεθεί τόσο η Κύπρος όσο και οι υπόλοιπες χώρες πρώτης γραμμής.

Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να υπάρξει μια επί της ουσίας κοινά αποδεκτή γραμμή;

Σκοπεύει να αναλάβει δράση ώστε να υπάρξει δίκαιη κατανομή των μεταναστών και των αιτητών ασύλου;

Τέλος, γίνονται προσπάθειες, και ποιες είναι αυτές, ώστε ορισμένα κράτη μέλη που αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη να συνδράμουν ουσιαστικά στη διευθέτηση του ζητήματος;

E-002325/2022

Απάντηση της κ. Johansson

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(16.9.2022)

Η Επιτροπή εργάζεται συνεχώς για μια κοινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης και του ασύλου σε επίπεδο ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο[1], μια δέσμη μέτρων για την καθιέρωση αποτελεσματικών διαδικασιών και την εξισορρόπηση της ευθύνης και της αλληλεγγύης.

Έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε διάφορους βασικούς φακέλους, όπως η μπλε κάρτα[2] και ο Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο[3], για τους οποίους επιτεύχθηκε συμφωνία το 2021. Η Επιτροπή ενθαρρύνεται από τις πρόσφατες συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Ιούνιο του 2022 και από την πρόοδο που σημείωσαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όσον αφορά έναν κοινό διοργανικό χάρτη πορείας που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συννομοθέτες για να προωθήσει όλες τις προτάσεις.

Η πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης (AMMR)[4] που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του συμφώνου περιλαμβάνει έναν μηχανισμό αλληλεγγύης, ο οποίος δεσμεύει τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν αλληλεγγύη στη διαχείριση της μετανάστευσης με διάφορα μέσα και μορφές, όπως η μετεγκατάσταση, η χρηματοδοτική στήριξη ή άλλες μορφές. Αυτός ο μηχανισμός αλληλεγγύης αποτελεί τη μελλοντική πορεία για τη διασφάλιση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και έχει καίρια σημασία για την επίτευξη συμφωνίας για την ευρύτερη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου.

Τον Ιούνιο του 2022 18 κράτη μέλη (συν τρεις συνδεδεμένες χώρες) υπέγραψαν δήλωση αλληλεγγύης[5], στην οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας ενός προσωρινού εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης. Ο μηχανισμός αυτός δρομολογήθηκε και υλοποιείται με την οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη της Επιτροπής και αντιμετωπίζει την κατάσταση των χωρών πρώτης γραμμής στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

[1] Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, [COM(2020) 609 final].

[2] Οδηγία (ΕΕ) 2021/1883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και την κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 382 της 28.10.2021, σ. 1).

[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2303 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 (ΕΕ L 468 της 30.12.2021, σ. 1).

[4] Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, [COM(2020) 610 final της 23.9.2020].

[5] https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *