Προϋπολογισμός της ΕΕ 2023 / Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002270/2022/rev.1 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Niklas Nienaß (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Andrey Slabakov (ECR), Αλέξης Γεωργούλης (The Left), Irena Joveva (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Tomasz Frankowski (PPE), Marcos Ros Sempere (S&D), Laurence Farreng (Renew), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Λουκάς Φουρλάς (PPE), Massimiliano Smeriglio (S&D), Romeo Franz (Verts/ALE), Salima Yenbou (Renew)

Θέμα:          Προϋπολογισμός της ΕΕ 2023 / Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

«Ο πολιτισμός βρίσκεται και οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος»· αυτό είναι το ηχηρό μήνυμα του Επιτρόπου Hahn στην πρόσφατα δημοσιευθείσα πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023[1].

Εμείς, τα μέλη της Ομάδας Φίλων των Δημιουργών του Πολιτιστικού Τομέα (Cultural Creators Friendship Group – CCFG), συμφωνούμε απόλυτα με τη δήλωση αυτή.

Υπό το φως του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» το 2023 (325,3 εκατ. EUR σε σύγκριση με 406,5 εκατ. EUR για το 2022), θα θέλαμε να λάβουμε διευκρινίσεις σχετικά με τα ακόλουθα σημεία:

  1. Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για το 2023 είναι κατά 20 % χαμηλότερος από τον προϋπολογισμό του 2022;
  2. Διαπιστώνει η Επιτροπή μια αντίφαση μεταξύ του δραστικά μειωμένου αυτού προϋπολογισμού του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για το 2023 και της προαναφερθείσας δήλωσής του Επίτροπου Hahn σχετικά με τη θέση του πολιτισμού στο ευρωπαϊκό εγχείρημα;
  3. Έχει ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για το 2023 την έννοια ότι η κρίση COVID-19 έχει κατά την άποψη της Επιτροπής παρέλθει και ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας δεν θα πληγούν από μακροπρόθεσμες συνέπειες της πανδημίας μετά το 2022;

[1]     Κατάσταση προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2023 (κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2023), άξονες στρατηγικής, σελίδα 40.

 

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(19.9.2022)

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 και της έκδοσης της βασικής πράξης του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί χρηματοδοτικού κονδυλίου ύψους 1 842 εκατ. EUR για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος[1]. Προβλέπεται επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση που εκτιμάται επί του παρόντος σε 688 εκατ. EUR ως αποτέλεσμα της ειδικής προσαρμογής του προγράμματος δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού για το ΠΔΠ[2]. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται συνολικά σε 2 530 εκατ. EUR (σε τρέχουσες τιμές), ποσό που συνιστά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα 1 470 εκατ. EUR για το προηγούμενο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2014-2020.

Η κρίση COVID-19 έπληξε σοβαρά τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Για να βοηθηθούν οι τομείς αυτοί να ανακάμψουν ταχύτερα, είχε προγραμματιστεί κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας για το ΠΔΠ στα τέλη του 2020 η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση μέρους του εν λόγω προϋπολογισμού για τα έτη 2021 και 2022. Ως εκ τούτου, στον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, ο προϋπολογισμός των δύο αυτών ετών είναι υψηλότερος από το ένα έβδομο του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Κατά συνέπεια, το 2023 παρατηρούμε επιστροφή σε κανονικό επίπεδο. Το ποσό που προβλέπεται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2023, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, θα επιτρέψει, σωρευτικά κατά την επταετία 2021-2027, να επιτευχθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος όπως προβλέπεται στη βασική πράξη του προγράμματος και συμπληρώνεται από την ειδική προσαρμογή του προγράμματος δυνάμει του κανονισμού για το ΠΔΠ.

Συμπερασματικά, ο προϋπολογισμός για τα έτη 2021-2022 ήταν υψηλότερος λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του ΠΔΠ και το 2023 επανέρχεται σε κανονικό επίπεδο, σε πλήρη συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό αναφοράς του προγράμματος. Δεν περιλαμβάνει κάποια άσκηση διακριτικής ευχέρειας ή επισήμανση από την Επιτροπή.

[1] Βλ. άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, ΕΕ L 189 της 28.5.2021, σ. 34· https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0818

[2] Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027, ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 11· https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2093

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *