Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001774/2023 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Μολδαβία και έχοντας υπόψη τον υψηλό δείκτη διαφθοράς ορισμένων χωρών, η ερώτησή μου έχει να κάνει με τη διασφάλιση της ορθής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών και, συνεπώς, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διοχετεύονται με σκοπό να αξιοποιούνται για τους κατάλληλους λόγους. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση των δεικτών διαφθοράς των χωρών που λαμβάνουν χρηματική βοήθεια.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν γίνεται εκτενής, και με ποιους τρόπους, αξιολόγηση της εσωτερικής κατάστασης μιας χώρας που δύναται ή που λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επιπλέον, με ποιους τρόπους ελέγχεται η χρηματοδότηση των χωρών που λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια, ώστε αυτά να παρέχονται για τους σκοπούς που έχουν αποδεσμευτεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης;

Κατάθεση:2.6.2023

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(7.9.2023)

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη και με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ που διατίθεται από το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και με ορθό τρόπο.

Η Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου[1] και στις εκθέσεις ανά χώρα που εκπονούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, παρακολουθεί τους δείκτες διαφθοράς και τις πολιτικές των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων στις 3 Μαΐου 2023[2] με σκοπό την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Επιπλέον, όλοι οι εφαρμοστέοι κανόνες της ΕΕ, όπως ο δημοσιονομικός κανονισμός[3], ο κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας[4], οι τομεακοί κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση για τη συνοχή[5], τη γεωργία[6] και σε άλλη χρηματοδότηση που τελεί υπό κοινή διαχείριση με τα κράτη μέλη[7], περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες διατάξεις και απαιτήσεις για την αποτελεσματική προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παρατυπίες, απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παράνομη συμπεριφορά.

Όσον αφορά τις γειτονικές χώρες και τις χώρες διεύρυνσης, όταν η Επιτροπή διενεργεί εκ των προτέρων και επακόλουθες επαληθεύσεις των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες εσωτερικού ελέγχου για την άμεση και έμμεση διαχείριση των κονδυλίων. Όταν η χρηματοδότηση της ΕΕ παρέχεται ως δημοσιονομική στήριξη, συνδέεται με ειδικούς στόχους. Η Επιτροπή αξιολογεί τα εθνικά συστήματα για την πρόληψη της διαφθοράς και μπορεί να αναστείλει ή να ανακτήσει τη δημοσιονομική στήριξη σε περίπτωση διαφθοράς.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1658828718680&uri=CELEX%3A52022DC0500

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0234

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&qid=1642504628801&from=en;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2116&qid=1642504880896&from=FR

[7] Μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) (βλ. υποσημείωση 4).

You May Also Like

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Ασφάλεια των κτιρίων στην Ευρώπη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *